Encyclopedia of Adolescence

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเข้าสู่วัยรุ่น ให้ข้อมูลสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม