Encyclopedia of Creativity

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ให้ข้อมูลสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม