Encyclopedia of Globalization

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์ ครอบคลุมหัวเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์กว่า 600 รายการ รวมถึงแนวความคิดด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยาถึงด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์มนุษย์