The Europa world of learning : the international guide to the academic world

แหล่งข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การวิจัย และสถาบันการศึกษาของประเทศต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 31,500 รายการ