Europa World Plus

หนังสือรายปีที่มีชื่อเสียงทางด้านหนังสืออ้างอิงอันดับต้นๆ ของโลก ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง โดยครอบคลุมเนื้อหาของประเทศต่างๆ กว่า 250 ประเทศทั่วโลก