IET eBooks Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Institution of Engineering and Technology ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คอลเล็กชั่นปี 2012 จำนวนมากกว่า 300 ชื่อเรื่อง