Informa Healthcare

Informa Healthcare เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมเนื้อหาด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยรวบรวมจากวารสารประมาณ 163 รายชื่อ ซึ้งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1920-ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ผนวกรวมกับ Taylor & Francis