Ingenta

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารและสิ่งพิมพ์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ครอบคลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถดูเนื้อหาฉบับเต็มได้เฉพาะรายการที่ห้องสมุดบอกรับ (รายชื่อตาม sheet Ingenta)