International Year Book and Statesmen's Who's Who

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเนื้อหา Who's Who in Public International Law ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของประเทศต่างๆ รวมทั้งสหพันธรัฐ องค์กรระหว่างประเทศและระดับชาติ องค์กรสหประชาชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า และมีข้อมูลชีวประวัติบุคคลสำคัญมากกว่า 4,000 รายการ