The Literary Encyclopedia

เป็นแหล่งรวบรวมบทความทางวรรณคดีและวัฒนธรรมของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา ฐานข้อมูลนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 ที่เมืองลอนดอนโดย Robert Clark, Emory Elliott และ Janet Todd ซึ่งปัจจุบันมีการนำเสนอข้อมูลมากกว่า 8,000 บทความ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 10 หมวดหมู่ ประกอบไปด้วยหนังสือจำนวน 94 เล่ม และควบคุมคุณภาพเนื้อหาโดยบรรณาธิการ 107 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังนำเสนอบรรณานุกรมของหนังสือที่แนะนำ หนังสือที่น่าสนใจ รวมถึงข้อมูลของผู้เขียนงานวรรณคดีที่สำคัญ