Marquis who's who

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก และบุคคลสำคัญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และการเมืองของสหรัฐอเมริกา