Matichon e-library

ฐานข้อมูลบริการข่าวสารในหมวดข่าวและหัวเรื่องต่างๆ สามารถสืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มากกว่า 30 ฉบับ และจัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง ซึ่งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน