PressReader

ฐานข้อมูลให้บริการหนังสือพิมพ์และแม็กกาซีนมากกว่า 6,000 ปก จาก 100 ประเทศ และฉบับย้อนหลัง 60 วัน มีคอลัมน์ ภาพ สีสัน ประกาศ และชิ้นโฆษณาเหมือนต้นฉบับ เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชาใน 60 ภาษา สืบค้นได้หลายทาง มีเสียงอ่าน คำแปลภาษา บริการแจ้งเตือนข่าวใหม่ และรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา สามารถเข้าใช้ทางออนไลน์ อ่านและพิมพ์ได้พร้อมกันไม่จำกัด (site-license)