PubMed

PubMed เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทางด้านชีววิทยาการแพทย์ของ National Library Medicine ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 จากฐานข้อมูล MEDLINE และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่สามารถดูเนื้อหาฉบับเต็มได้ แต่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาเต็มได้