Regional Business News

ฐานข้อมูลที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้านธุรกิจระดับภูมิภาคของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงสมัครรับเลือกตั้ง ธุรกิจแฟรนไชส์ อุตสาหกรรมค้าปลีก เป็นต้น และให้ข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 1990

หมายเหตุ :  ฐานข้อมูลเพิ่มเติมจาก Business Source Complete