Scopus

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งให้บริการข้อมูลในรูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) หากรายการใดเป็นรายการที่ปรากฎอยู่ในวารสารที่ห้องสมุดบอกรับในรูปของ e-journal รายการนั้นจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้