The Statesman's yearbook

หนังสือรายปีออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลของประเทศต่างๆมากกว่า 194 ประเทศ ครอบคลุมเนื้อหาแบบสังเขปด้านประวัติศาสตร์ ประชากร การทูต การเมือง และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศ