Taylor & Francis E-books

Taylor & Francis E-books เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 6000 ชื่อเรื่อง ข้อมูลที่ได้ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม