TULIB : ฐานข้อมูลวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ฐานข้อมูลวารสาร คือ แหล่งสืบค้นวารสารเพื่อดูรายการฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดได้รับและสามารถให้บริการได้ กรณีที่วารสารนั้นมีฉบับอิเล็กทรอกนิกส์ นักศึกษาจะสามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าถึงวารสารฉบับเต็มได้ทันที