UpToDate

ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่ให้ข้อมูลในการแนะนำและช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ให้เนื้อหาพร้อมทั้งเอกสารอ้างอิง, รูปภาพและวิดีโอประกอบเพื่อความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา หากเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยัง Editor ได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง Smartphone หรือTablet ได้อีกทางหนึ่ง

หากต้องการใช้งานนอกเครือข่าย ต้องสมัคร Account เพื่อใช้งาน กรณีที่ไม่สะดวกสมัครด้วยตนเอง หรือต้องการต่ออายุ Account สามารถกรอกฟอร์มได้ที่ https://forms.gle/KXQ2kDYLNTJJRS4R7