วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสและช่องทางการนำผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชน

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Academic Journals) เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ