World Scientific eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครอบคลุม e-book มากกว่า 300 ชื่อเรื่องในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น แสดงเอกสารในรูปแบบ PDF File