นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

นโยบายบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

หอสมุดแห่งนวัตกรรมล้ำสมัย ใส่ใจคุณภาพบริการและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์คุณภาพและสิ่งแวดล้อม

  1. ระดับความพึงพอใจคุณภาพบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
  2. มีนวัตกรรมบริการ/ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 5 นวัตกรรม
  3. ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 10 เรื่อง
  4. มีอัตราการใช้กระดาษลดลง ร้อยละ 5

เอกสารควบคุมของระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://edoc.library.tu.ac.th/esmart7/