นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

หอสมุดแห่งนวัตกรรมล้ำสมัย ใส่ใจคุณภาพบริการและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์คุณภาพ

  1. ระดับความพึงพอใจคุณภาพบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
  2. มีนวัตกรรมบริการอย่างน้อยปีละ 5 นวัตกรรม
  3. มีการปรับปรุงเอกสารคุณภาพไม่น้อยกว่า 20 เรื่องต่อปี
     

เอกสารไม่ควบคุมของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://edoc.library.tu.ac.th/esmart7/

คู่มือการดาวน์โหลดเอกสารไม่ควบคุม: อยู่ระหว่างดำเนินการ