นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

คุณภาพนำหน้า พัฒนางานก้าวไกล หอสมุดฯ ล้ำสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์คุณภาพ

  1. ระดับความพึงพอใจคุณภาพบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
  2. มีนวัตกรรมบริการอย่างน้อยปีละ 5 นวัตกรรม
  3. มีการปรับปรุงเอกสารคุณภาพไม่น้อยกว่า 20 เรื่องต่อปี
     

เอกสารไม่ควบคุมของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://eportal.tu.ac.th/Pages/Home.aspx

คู่มือการดาวน์โหลดเอกสารไม่ควบคุม บนระบบ TU E-Portal