ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย : เกี่ยวกับห้องสมุด

ประวัติความเป็นมา

ห้องสมุดคณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี เริ่มต้นจากการเป็นห้องอ่านหนังสือให้บริการเฉพาะอาจารย์ในคณะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 พัฒนาไปเป็นห้องสมุดสังกัดคณะ ให้บริการทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ปี พ.ศ.2519 โอนไปสังกัดสำนักหอสมุดแต่ยังคงให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเช่นเดิม

ห้องสมุดมีพัฒนาการเติบโตไปพร้อมๆกับความก้าวหน้าของคณะซึ่งขยายหลักสูตรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น หลักสูตร MBA และ X-MBA ซึ่งริเริ่มโดยศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อดีตคณบดีระหว่างปี พ.ศ. 2527-2529 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของท่านจึงได้เปลี่ยนชื่อห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็น ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เมื่อปี พ.ศ. 2551

ปัจจุบัน ห้องสมุดตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการจัดหาหนังสือวารสารโสตทัศนวัสดุและฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนการวิจัยและบริการทางวิชาการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยมุ่งเน้นการจัดหาตามความต้องการของผู้ใช้บริการและวางแนวทางการบริหารงบประมาณให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมตามเป้าหมาย การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมภารกิจหลักของห้องสมุดให้ประสบความสำเร็จและสนองตอบพันธกิจของคณะ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการในระดับนานาชาติ ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียนฯ ได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะ เสนอแนะการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

  • ผ่านทางออนไลน์ ที่ Book suggestion
  • ทาง Email โดยบรรณารักษ์ส่ง online catalog ของสำนักพิมพ์ต่างๆ ให้อาจารย์ในสาขาต่างๆ คัดเลือก
  •  ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE@
  • สำรวจความต้องการของอาจารย์ตามโครงการต่างๆ ที่คณะจัดการเรียนการสอน เพื่อเสนอแนะหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ดำเนินการเป็นประจำทุกภาคการศึกษา
  • โครงการต่างๆ ของคณะ ทำบันทึกเสนอให้จัดหาเป็นกรณีพิเศษ
  • บรรณารักษ์เลือกสิ่งพิมพ์จากหนังสือที่ร้านค้านำมาเสนอ โดยพิจารณาเลือกตามรายชื่อที่มีในห้องสมุดสถาบันการศึกษาระดับ TopTen เช่น Harvard Business School, Wharton Business School, Standford Business School เป็นต้น