มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

Search Zone
Book Delivery
Research Guide
Personal Computers
Printing Service
Wi-Fi
บริการสารสนเทศด้าน
เศรษฐศาสตร์
จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 16:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09:00 น. - 16:00 น.
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ฯ)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์
0-2613-3550
อีเมล
noppawan@staff.tu.ac.th ; pueyeconlib@econ.tu.ac.th
ไลน์

ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

Search Zone
Research Guide
Wi-Fi
บริการสารสนเทศด้าน
วารสารศาสตร์; สื่อสารมวลชน
จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 19:00 น.
เสาร์-อาทิตย์: 08:30 น. - 18:00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์
02 613 2716
อีเมล
chaisit@tu.ac.th

ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม

Search Zone
Book Delivery
Research Guide
Group Study Rooms
Wi-Fi
Photocopying Shop
บริการสารสนเทศด้าน
รัฐศาสตร์; การเมือง; การปกครอง
จันทร์-ศุกร์ : 09:00 น. - 16:00 น.
เสาร์ : 09:00 น. - 17:00 น.
ปิดบริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)
2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์
0-2613-2308
อีเมล
kungnap@tu.ac.th
ไลน์

ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

Search Zone
Book Delivery
Research Guide
Personal Computers
Wi-Fi
Photocopying Shop
บริการสารสนเทศด้าน
พาณิชยศาสตร์; การบัญชี
จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 20:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 08:30 น. - 18:00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์
0-2613-2265
โทรสาร
0-2226-4515
อีเมล
library@tbs.tu.ac.th
ไลน์
Search Zone
Book Delivery
Research Guide
Group Study Rooms
Personal Computers
Printing Service
บริการสารสนเทศด้าน
กฎหมาย
จันทร์-ศุกร์ : 09:00 น. - 21:30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09:00 น. - 19:00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์
0-2613-2151
โทรสาร
0-2224-1381
อีเมล
chaisit@tu.ac.th
ไลน์
Search Zone
Book Delivery
Exhibition
Research Guide
Multimedia Zone
Personal Computers
Wi-Fi
Photocopying Shop
Coffee Shop
บริการสารสนเทศด้าน
มนุษยศาสตร์; สังคมศาสตร์
จันทร์-ศุกร์ : 09:00 น. - 21:30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09:00 น. - 20:00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
0-2613-3544
อีเมล
chaisit@tu.ac.th
ไลน์
Subscribe to มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์