ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม

ดิเรกเสวนา "โลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่ความยุติธรรมและความกรุณา: จากกระบวนการสังคมอย่างใหม่ สู่พรรคเขียว และก้าวต่อไปของการเปลี่ยนแปลงสังคม"

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ร่วมกับ Awakening Leadership Training Program ภายใต้เสมสิกขาลัย และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "โลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่ความยุติธรรมและความกรุณา: จากกระบวนการสังคมอย่างใหม่ สู่พรรคเขียว และก้าวต่อไปของการเปลี่ยนแปลงสังคม"

ดูรายละเอียด ได้ที่

http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=…

การบรรยายพิเศษ "Thai - U.S. Multi-Faceted Cooperation from 1990-Present"

สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thai - U.S. Multi-Faceted Cooperation from 1990-Present”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=…

 

TULIBS exhibition service's logo

นิทรรศการถาวร

ห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์

ห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ จัดแสดงหนังสือและผลงานของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ รวมทั้งการแสดงนิทานภาพเรื่อง “เรือกับรั้ว” ผลงานภาพโดย อาจารย์เทพศิริ สุขโสภา เรื่องราวที่ถ่ายทอดในนิทานนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ ปรีดี พนมยงค์

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


ห้องชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ห้องชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นห้องเก็บหนังสือส่วนตัวของอาจารย์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มอบให้แก่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผู้ที่สนใจศึกษาชีวิตและผลงานผ่านหนังสือและตำราวิชาการที่มีหลากหลายประเภท

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน

มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน จัดแสดงนิทรรศการประวัติอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมกับรวบรวมหนังสือวิชาการด้านต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาไว้ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาข้อมูล

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


ห้อง 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ

ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไป  ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมรดกโลกของประเทศไทย

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)


ห้องสารนิเทศดนตรี เรวัต พุทธินันทน์

ห้องสารนิเทศดนตรี เรวัต พุทธินันทน์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ เรวัต พุทธินันทน์ และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง : พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานและประวัติของ เรวัต พุทธินันทน์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนักแต่งเพลง นักร้อง นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย รวมทั้งจัดเป็นพื้นที่ให้บริการสื่อการศึกษา โสตทัศนวัสดุด้วย  ส่วนที่สอง : ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ใช้สำหรับจัดกิจกรรมสัมมนา ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)


มุมหนังสือพิเศษ

ห้องหนังสือหายาก

ห้องหนังสือหายาก เป็นห้องที่เก็บรวบรวมหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีคุณค่า ได้แก่ หนังสือคำสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หนังสืออนุสรณ์ หนังสือคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หนังสืออนุสรณ์งานศพ หนังสือต้องห้าม หนังสือหายากในหมวดสาขาทั่วไป หนังสือศิลปะ หนังสือขนาดพิเศษ คำพิพากษาศาลฎีกา ราชกิจจานุเบกษา และแผนที่ นอกจากนี้ หนังสือหายากบางส่วนได้จัดทำในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องอยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ หนังสือคำสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ หนังสืออนุสรณ์งานศพ 

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


มุมปากีสถาน

มุมปากีสถานก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อบริการหนังสือเกี่ยวกับประเทศปากีสถานในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แหล่งมรดกทางอารยธรรม ภาษาและวรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีโสตทัศนูปกรณ์ วีดิทัศน์เกี่ยวกับดนตรี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีชาวปากีสถาน

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


มุมบริการสิ่งพิมพ์ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

มุมบริการสิ่งพิมพ์ สกว. ให้บริการหนังสือ สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund : TRF)

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)


มุมหนังสือ ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม

ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เป็นคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับทางด้านรัฐศาสตร์

สถานที่ : ห้องสมุดศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5


มุมหนังสือ พล.อ.อ. สิทธิ เศวตศิลา

พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา (7 มกราคม พ.ศ. 2462 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558) อดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สถานที่ : ห้องสมุดศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5


มุมหนังสือ รัสเซีย รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับทางด้านรัสเซีย

สถานที่ : ห้องสมุดศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5


นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 4


ห้องนิทรรศการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้องนิทรรศการ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ” เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในห้องนิทรรศการจะรวบรวมประวัติของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่แรกเกิด วัยเยาว์ วัยเรียน หน้าที่การงาน ตลอดจนตำแหน่งที่สำคัญๆ ของท่านผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทย ได้แก่ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ห้องนิทรรศการแห่งนี้ได้รวบรวมชีวประวัติของท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รวมถึงคุณประโยชน์ที่ท่านได้ทำสมัยที่ท่านยังมีชีวิต 

ห้องนิทรรศการ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ” เริ่มจากเป็นโครงการ Puey’s collection ในปีพ.ศ. 2525 โดย คณะเศรษฐศาสตร์ขอกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ Puey’s collection เพื่อให้มีการรวบรวมผลงานเขียนของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และงานที่ผู้อื่นเขียนถึงท่าน โดยรวบรวมเก็บในห้อง Puey’s collection อยู่ภายในห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ในสมัยนั้น ซึ่งต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สถานที่ : หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต


 

TULIBs off-campus access

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องเดินทางไปต่างประเทศหรืออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ต้องการใช้บริการค้นหาข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้วิธีการเข้าถึงเครือข่ายห้องสมุดได้ 2 วิธีดังนี้


การเข้าถึงเครือข่ายด้วย EZproxy

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หน้า EZProxy


การเข้าถึงเครือข่ายด้วยการตั้งค่า Proxy บนเว็บเบราเซอร์

การตั้งค่า Proxy บนเว็บเบราเซอร์ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ไม่จำกัดเสมือนอยู่ภายในที่ตั้งของมหาวิทยาลัย


การเข้าถึงเครือข่ายด้วยการตั้งค่าเครือข่ายบนโทรศัพท์มือถือ (เฉพาะ Android)

การตั้งค่าเครือข่ายบนมือถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือได้


หมายเหตุ: หากต้องการสอบถามหรือขอความช่วยเหลือ กรุณาส่งอีเมลไปยัง tulib@tu.ac.th หรือโทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1305

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
TULIBS online Reference service's logo

ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามและรับคำปรึกษาได้ด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ของห้องสมุดสาขา หรือสอบถามแบบออนไลน์ผ่านระบบอีเมล หรือผ่านระบบพูดคุยกับบรรณารักษ์ของห้องสมุด


บริการสอบถามผ่านระบบอีเมล

ในการใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านระบบอีเมล ผู้ใช้บริการสามารถ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และส่งคำถามไปยังบรรณารักษ์หอสมุดได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


หอสมุดปรีดี พนมยงค์

บริการสารสนเทศด้าน : มนุษยศาสตร์; สังคมศาสตร์

จันทร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.30 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

บริการสารสนเทศด้าน : กฎหมาย

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 20.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 18.00 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

บริการสารสนเทศด้าน : พาณิชยศาสตร์; การบัญชี

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม

บริการสารสนเทศด้าน : การเมือง; การปกครอง

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 18.00 น.
เสาร์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.
งดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

บริการสารสนเทศด้าน : เศรษฐศาสตร์

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
งดให้บริการในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

บริการสารสนเทศด้าน : วารสารศาสตร์; สื่อสารมวลชน

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
งดให้บริการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต)

บริการสารสนเทศด้าน : มนุษยศาสตร์; สังคมศาสตร์; วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; วิศวกรรมศาสตร์

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.30 - 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 17.30 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี 

บริการสารสนเทศด้าน : วิทยาศาสตร์สุขภาพ

จันทร์-เสาร์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.
งดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


 

Group study rooms

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบริการห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม สำหรับใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล ดังนี้

หอสมุดปรีดี พนมยงค์

ห้อง Study Room ทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น

ห้อง 10 คน : 8 ห้อง
ห้อง 3-4 คน : 8 ห้อง

ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม

ห้อง Study Room : 2 ห้อง

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

ห้อง Study Room : 2 ห้อง

ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้อง Study Room : 1 ห้อง

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้อง Study Room : 10 ห้อง
เวลาให้บริการ : 9.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ห้อง Tutoring Room : 13 ห้อง
เวลาให้บริการ : 9.00 น. - 23.00 น.

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

ห้อง Study Room : 3 ห้อง

ห้องสมุดบุญชี ตรีทอง

ห้อง Study Room : 9 ห้อง

ขั้นตอนการจองห้อง Study Room ผ่าน Application QueQ

วิธีการใช้งาน

1. ดาวน์โหลด Application QueQ และเปิดใช้งาน

2. เลือกเมนู ธนาคาร / ศูนย์บริการ จากนั้น เลือกห้องสมุด

3. Login ด้วยรหัส TU-Wi-Fi

4. เลือกเวลาที่ต้องการ (จองได้วันต่อวัน เริ่มจองได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน)

5. กรอกรหัสผู้ใช้บริการทุกคนให้ครบตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนต้องลงทะเบียนใน QueQ ก่อน รหัสผู้ใช้บริการจึงจะสามารถจองห้องได้

6. ผู้ใช้บริการทุกคนกดยืนยันเข้ารับบริการในช่วงก่อนเวลาจอง​ 15​ นาที​ -  5 นาที​ หลัง​เวลาจอง โดยอยู่ห่างจากห้องสมุดไม่เกิน 400 ม.

 

หากไม่ต้องการใช้ห้องสามารถยกเลิกการจองผ่าน QueQ ได้ ถ้าไม่ยกเลิกจะติด Ban ทำให้จองไม่ได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://library.tu.ac.th/library-hours

>> จองห้อง Study Room

 

Subscribe to ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม