หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

TULIBS exhibition service's logo

นิทรรศการถาวร

ห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์

ห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ จัดแสดงหนังสือและผลงานของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ รวมทั้งการแสดงนิทานภาพเรื่อง “เรือกับรั้ว” ผลงานภาพโดย อาจารย์เทพศิริ สุขโสภา เรื่องราวที่ถ่ายทอดในนิทานนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ ปรีดี พนมยงค์

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


ห้องชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ห้องชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นห้องเก็บหนังสือส่วนตัวของอาจารย์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มอบให้แก่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผู้ที่สนใจศึกษาชีวิตและผลงานผ่านหนังสือและตำราวิชาการที่มีหลากหลายประเภท

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน

มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน จัดแสดงนิทรรศการประวัติอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมกับรวบรวมหนังสือวิชาการด้านต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาไว้ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาข้อมูล

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


ห้อง 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ

ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไป  ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมรดกโลกของประเทศไทย

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)


ห้องสารนิเทศดนตรี เรวัต พุทธินันทน์

ห้องสารนิเทศดนตรี เรวัต พุทธินันทน์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ เรวัต พุทธินันทน์ และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง : พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานและประวัติของ เรวัต พุทธินันทน์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนักแต่งเพลง นักร้อง นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย รวมทั้งจัดเป็นพื้นที่ให้บริการสื่อการศึกษา โสตทัศนวัสดุด้วย  ส่วนที่สอง : ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ใช้สำหรับจัดกิจกรรมสัมมนา ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)


มุมหนังสือพิเศษ

ห้องหนังสือหายาก

ห้องหนังสือหายาก เป็นห้องที่เก็บรวบรวมหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีคุณค่า ได้แก่ หนังสือคำสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หนังสืออนุสรณ์ หนังสือคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หนังสืออนุสรณ์งานศพ หนังสือต้องห้าม หนังสือหายากในหมวดสาขาทั่วไป หนังสือศิลปะ หนังสือขนาดพิเศษ คำพิพากษาศาลฎีกา ราชกิจจานุเบกษา และแผนที่ นอกจากนี้ หนังสือหายากบางส่วนได้จัดทำในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องอยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ หนังสือคำสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ หนังสืออนุสรณ์งานศพ 

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


มุมปากีสถาน

มุมปากีสถานก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อบริการหนังสือเกี่ยวกับประเทศปากีสถานในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แหล่งมรดกทางอารยธรรม ภาษาและวรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีโสตทัศนูปกรณ์ วีดิทัศน์เกี่ยวกับดนตรี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีชาวปากีสถาน

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


มุมบริการสิ่งพิมพ์ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

มุมบริการสิ่งพิมพ์ สกว. ให้บริการหนังสือ สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund : TRF)

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)


มุมหนังสือ ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม

ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เป็นคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับทางด้านรัฐศาสตร์

สถานที่ : ห้องสมุดศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5


มุมหนังสือ พล.อ.อ. สิทธิ เศวตศิลา

พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา (7 มกราคม พ.ศ. 2462 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558) อดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สถานที่ : ห้องสมุดศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5


มุมหนังสือ รัสเซีย รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับทางด้านรัสเซีย

สถานที่ : ห้องสมุดศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5


นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 4


ห้องนิทรรศการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้องนิทรรศการ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ” เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในห้องนิทรรศการจะรวบรวมประวัติของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่แรกเกิด วัยเยาว์ วัยเรียน หน้าที่การงาน ตลอดจนตำแหน่งที่สำคัญๆ ของท่านผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทย ได้แก่ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ห้องนิทรรศการแห่งนี้ได้รวบรวมชีวประวัติของท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รวมถึงคุณประโยชน์ที่ท่านได้ทำสมัยที่ท่านยังมีชีวิต 

ห้องนิทรรศการ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ” เริ่มจากเป็นโครงการ Puey’s collection ในปีพ.ศ. 2525 โดย คณะเศรษฐศาสตร์ขอกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ Puey’s collection เพื่อให้มีการรวบรวมผลงานเขียนของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และงานที่ผู้อื่นเขียนถึงท่าน โดยรวบรวมเก็บในห้อง Puey’s collection อยู่ภายในห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ในสมัยนั้น ซึ่งต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สถานที่ : หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต


 

TULIBs off-campus access

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องเดินทางไปต่างประเทศหรืออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ต้องการใช้บริการค้นหาข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้วิธีการเข้าถึงเครือข่ายห้องสมุดได้ 2 วิธีดังนี้


การเข้าถึงเครือข่ายด้วย EZproxy

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หน้า EZProxy


การเข้าถึงเครือข่ายด้วยการตั้งค่า Proxy บนเว็บเบราเซอร์

การตั้งค่า Proxy บนเว็บเบราเซอร์ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ไม่จำกัดเสมือนอยู่ภายในที่ตั้งของมหาวิทยาลัย


การเข้าถึงเครือข่ายด้วยการตั้งค่าเครือข่ายบนโทรศัพท์มือถือ (เฉพาะ Android)

การตั้งค่าเครือข่ายบนมือถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือได้


หมายเหตุ: หากต้องการสอบถามหรือขอความช่วยเหลือ กรุณาส่งอีเมลไปยัง tulib@tu.ac.th หรือโทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1305

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
Multimedia rooms

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบริการห้องมัลติมีเดีย ที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี


หอสมุดปรีดี พนมยงค์

ห้องมัลติมีเดีย : 
ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 : 
35 ที่นั่ง
25 ที่นั่ง

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้องมัลติมีเดีย 1 :
ห้องมัลติมีเดีย 2 :
ห้องนิเทศการศึกษา :   
56 ที่นั่ง
53 ที่นั่ง
27 ที่นั่ง

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ : 40 ที่นั่ง

 

Educational Media Service center, Pridi Banomyong Library
Educational Media Service center, Pridi Banomyong Library
Educational Media Service center, Pridi Banomyong Library
Educational Media Service center, Pridi Banomyong Library
Multimedia Room, Puey Library (Rangsit Campus)
Multimedia Room, Puey Library (Rangsit Campus)
Multimedia Room, Puey Library (Rangsit Campus)
Multimedia Room, Puey Library (Rangsit Campus)
Multimedia Room, Puey Library (Rangsit Campus)
Multimedia Room, Puey Library (Rangsit Campus)
Multimedia Room, Puey Library (Rangsit Campus)
TULIBS online Reference service's logo

ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามและรับคำปรึกษาได้ด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ของห้องสมุดสาขา หรือสอบถามแบบออนไลน์ผ่านระบบอีเมล หรือผ่านระบบพูดคุยกับบรรณารักษ์ของห้องสมุด


บริการสอบถามผ่านระบบอีเมล

ในการใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านระบบอีเมล ผู้ใช้บริการสามารถ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และส่งคำถามไปยังบรรณารักษ์หอสมุดได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


หอสมุดปรีดี พนมยงค์

บริการสารสนเทศด้าน : มนุษยศาสตร์; สังคมศาสตร์

จันทร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.30 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

บริการสารสนเทศด้าน : กฎหมาย

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 20.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 18.00 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

บริการสารสนเทศด้าน : พาณิชยศาสตร์; การบัญชี

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม

บริการสารสนเทศด้าน : การเมือง; การปกครอง

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 18.00 น.
เสาร์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.
งดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

บริการสารสนเทศด้าน : เศรษฐศาสตร์

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
งดให้บริการในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

บริการสารสนเทศด้าน : วารสารศาสตร์; สื่อสารมวลชน

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
งดให้บริการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต)

บริการสารสนเทศด้าน : มนุษยศาสตร์; สังคมศาสตร์; วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; วิศวกรรมศาสตร์

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.30 - 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 17.30 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี 

บริการสารสนเทศด้าน : วิทยาศาสตร์สุขภาพ

จันทร์-เสาร์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.
งดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


 

Auditorium's logo

ห้องประชุมสัมมนาสำหรับจัดกิจกรรมมีบริการที่ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


หอสมุดปรีดี พนมยงค์

จำนวนที่นั่ง : 80

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

จำนวนที่นั่ง : 120

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จำนวนที่นั่ง : 40

 

Subscribe to หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์