ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

TULIBs off-campus access

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องเดินทางไปต่างประเทศหรืออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ต้องการใช้บริการค้นหาข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้วิธีการเข้าถึงเครือข่ายห้องสมุดได้ 2 วิธีดังนี้


การเข้าถึงเครือข่ายด้วย EZproxy

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หน้า EZProxy


การเข้าถึงเครือข่ายด้วยการตั้งค่า Proxy บนเว็บเบราเซอร์

การตั้งค่า Proxy บนเว็บเบราเซอร์ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ไม่จำกัดเสมือนอยู่ภายในที่ตั้งของมหาวิทยาลัย


การเข้าถึงเครือข่ายด้วยการตั้งค่าเครือข่ายบนโทรศัพท์มือถือ (เฉพาะ Android)

การตั้งค่าเครือข่ายบนมือถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือได้


หมายเหตุ: หากต้องการสอบถามหรือขอความช่วยเหลือ กรุณาส่งอีเมลไปยัง tulib@tu.ac.th หรือโทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1305

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
wifi areas

ห้องสมุดสาขาทุกแห่งมีระบบ Wi-Fi ให้บริการสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการ login ด้วย username และ password ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้

  • นักศึกษาใช้รหัสที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
  • อาจารย์และบุคลากรใช้รหัสเดียวกับ e-mail มหาวิทยาลัย

หากพบปัญหาในการใช้ระบบ Wi-Fi  ติดต่อ: << TU-HelpDesk >> สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ห้องสมุดที่ให้บริการ:
TULIBS photocopying service's logo

บริการถ่ายเอกสารครอบคลุม บริการพิมพ์งาน บริการเข้าเล่มเหมือนหนังสือ บริการเข้าเล่มสันห่วง บริการเข้าเล่มแม็กติดเทป และบริการเคลือบปกหนังสือ (สติ๊กเกอร์) 

Type of paper Price (THB) Resize (THB)
A4 0.50 1
A4 (Green Read) 0.60 1
A4 (Double A) 0.75 1
F14 0.75 2
B4 1 2
ห้องสมุดที่ให้บริการ:
TULIBS newspaper and journals service's logo

สำนักหอสมุดมีบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นรายชื่อวารสารและหนังสือพิมพ์ที่มีให้บริการได้จากเว็บไซต์ Library OPAC.

นอกจากนี้ ยังมีการนำวารสารบางรายชื่อมาจัดทำในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้ทันที

สำหรับวารสารภาษาต่างประเทศนอกจากจะมีตัวเล่มให้บริการในแต่ละห้องสมุดสาขาแล้ว ยังมีการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ ครอบคลุมวารสารหลากหลายสาขาวิชาและสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้

สำหรับผู้ใช้บริการหนังสือพิมพ์ นอกจากสำนักหอสมุดจะบอกรับหนังสือพิมพ์หลากหลายรายชื่อแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและสืบค้นข่าวหรือบทความในหนังสือพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมง สำนักหอสมุดยังได้บอกรับฐานข้อมูล NewSCenter  และฐานข้อมูล Matichon e-library  ซึ่งท่านสามารถอ่านและสั่งพิมพ์ได้ตามต้องการ

จากบริการออนไลน์ที่มีให้บริการนี้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น หากใช้บริการอินเทอร์เน็ตนอกเครือข่าย กรุณาใช้บริการผ่าน EZproxy.

 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
Subscribe to ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง