เครือข่ายวิจัย

EconPapers

EconPapers provides access to RePEc, the world's largest collection of on-line Economics working papers, journal articles and software.

EconPapers use the RePEc bibliographic…

eurostat

Eurostat is the statistical office of the European Union situated in Luxembourg. Its task is to provide the European Union with statistics at European level that enable comparisons between countries and regions.

Social Science Research Network (SSRN) 

Social Science Research Network (SSRN) is devoted to the rapid worldwide dissemination of social science research and is composed of a number of specialized research networks in each of the social sciences.

The SSRN eLibrary consists of…

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ Thai National Research Repository (TNRR) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ต่างๆ ภายในประเทศ โดยให้บริการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความคิด…

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทนที่ทำหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และสืบค้นบทความวิจัย รวมถึงการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors…