คลังปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn university's logo
Category: Institution Type(s)
Academic
IR: Access Policy
Public Access

คลังปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)) เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลอันเป็นภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่งานดังกล่าวให้แก่ชุมชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสงวนรักษาผลงานเหล่านั้นในคงไว้ในระยะยาว (archiving) อีกทั้งใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิจัยภายนอกและภายในประเทศในประเด็นหรือหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน

Category: Repository Types