ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

TU Digital collection's logo
Category: Institution Type(s)
Academic
IR: Access Policy
Restricted Access

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อจากสำนักพิมพ์ Elsevier, Cambridge, Springer, IET, World Scientific, Business Expert ฯลฯ คลอบคลุมเนื้อหาด้านสังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่น ๆ

Category: Ownership Type(s)