ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์

TU Digital collection's logo
Category: Institution Type(s)
Academic
IR: Access Policy
Restricted Access

ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสารานุกรม พจนานุกรม ชีวประวัติ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ คู่มือ และหนังสือรายปี ครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด เภสัชกรรม เวชศาสตร์การกีฬา ฯลฯ

Category: Ownership Type(s)