คลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Queen Sirikit National Institute of Child Health's logo
Category: Institution Type(s)
Medical Center
IR: Access Policy
Public Access

คลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (Queen Sirikit National Institute of Child Health Digital Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร เอกสารเผยแพร่ และสื่อมัลติมีเดีย ที่บุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพเด็กสู่สาธารณชน

Category: Repository Types
Category: Content Type(s)
Faculty / staff / student output, Conference papers and presentations, Subject/Special Collections, Research or development organization project, Technical reports / work papers