คลังจดหมายเหตุบุคคล : ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

TULIBS digital resource's logo
Category: Institution Type(s)
Academic
IR: Access Policy
Public Access

คลังจดหมายเหตุ ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รวบรวมชีวประวัติ ผลงาน และภาพถ่าย ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่ 10 ผู้มีคุณูปการอย่างสูงต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Category: Repository Types
Category: Ownership Type(s)