ฐานข้อมูลหนังสือและเอกสาร ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

TU icon
IR: Access Policy
Public Access

ฐานข้อมูลหนังสือและเอกสารนี้ รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารของรัฐบาล ศาล และองค์กรทางกฎหมาย ครอบคลุมเนื้อหาด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง หนังสือและเอกสารในคอลเลคชั่นนี้ ห้องสมุดได้รับสิทธิให้เผยแพร่จากเจ้าของลิขสิทธิ์

 

Category: Repository Types
Category: Ownership Type(s)