สถิติการใช้งานห้องสมุด

 

สถิติการใช้บริการ: รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)

 • การเข้าใช้บริการห้องสมุด 3,458,872ครั้ง
 • การยืมหนังสือ 232,097ครั้ง
 • การคืนหนังสือ 195,520ครั้ง
 • การใช้บริการ Book Delivery 16,603ครั้ง
 • การใช้บริการ WorldShare ILL 1,272ครั้ง
 • การใช้บริการ TU-THAIPUL 2,107ครั้ง
 

สถิติการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 5 อันดับแรก

 • ScienceDirect 580,395 ครั้ง
 • ProQuest Dissertations573,330 ครั้ง
 • NewsCenter 262,292 ครั้ง
 • Business Source Complete 81,570 ครั้ง
 • JSTOR 56,085 ครั้ง

 

หมายเหตุ: ข้อมูลล่าสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561